جزئیات مطلب

۲۱ دي ۱۳۹۶ چاپ صفحه

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ

نکات نگه داری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ

1.از ﺣﻤﻞ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای در داﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎره ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ وزن اﯾﻦ ﻇﺮوف ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
2.در ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﺖ آن ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﻇﺮف ﮐﺎﻣﻼً آﺑﺒﻨﺪی ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
3.در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﻪ، زﯾﭗﻫﺎ و در ﮐﻮﻟﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮده و در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ، ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
4.ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺪه، داﺧﻞ ﮐﯿﻒ را ﮐﺎﻣﻼْ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
5.ﻫﺮﮔﺰ ﮐﯿﻒ را داﺧﻞ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮑﮑﻦ ﻧﮕﺬارﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻮﻟﻪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ آب ﮐﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
6.ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب از دﯾﻮاره ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﯾﺎ ﮐﺎراﺑﯿﻦ ﺣﺘﻤﺎً از داﺧﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﺘﻒ و ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﻋﺒﻮر داده ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﻮد.

کوله پشتی دلسی مدل Miromesnil

7.ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
8.در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﻟﻪ را در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﻏﻠﻄﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
9.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ آب ﻧﯿﻤﮕﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و از ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. از ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﺗﺎﯾﺪ(، ﭼﻨﮓ زدن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻮاد ﺿﺪ آب آن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
10.ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮد را از ﻇﺮوف ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﯿﺲ و ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
11.ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎوری ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮﻟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎران و ﺧﯿﺲ ﺷﺪن آن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ. )ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺿﺪآب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ ﮐﻮﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ و دور آن ﮐﺶ ﻣﯽدوزﯾﻢ. ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ در زﯾﺮ ﺑﺎران و ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ در ﺑﯿﺮون ﭼﺎدر اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد).
12.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ آن را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
13.ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
14.اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن، ﺧﯿﺲ ﺷﺪن و ﯾﺎ ﭘﺎره ﺷﺪن ﮐﻮﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﯿﺴﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ

ﺳﯿﻨﮏ ﯾﺎ وان را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ آب ﮔﺮم PH ﺧﻨﺜﯽ و ﺻﺎﺑﻮن ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻮﻟﻪ را در آن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﮐﻮﻟﻪ را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. از ﭼﻨﮓ زدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻗﻮی ﺟﺪاْ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎ از ﯾﮏ ﺑﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﮐﺎﻣﻼْ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر آب را ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﻮﻟﻪ را در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﻟﻪ را داﺧﻞ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی و ﺳﺎﯾﺶ ﭘﺎرﭼﻪ، ﺟﻨﺲ ﺿﺪ آب ﮐﻮﻟﻪ را ﺧﺮاب ﮐﺮده و در اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮ اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎب در ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

منبع : ایران دلسی